Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Regulamin Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego

 

§ 1. Tryb zgłaszania projektów

1. Propozycję projektu do realizacji może złożyć każdy mieszkaniec gminy Gniew, który w momencie jego składania ukończył 16 lat.

2. Propozycję projektów do realizacji w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na odpowiednim formularzu.

3. Jeden formularz zgłoszenia może dotyczyć tylko jednego projektu.

4. Każda osoba może zaproponować dowolną liczbę projektów. Zgłoszenie uważa się za ważne jeżeli zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola w formularzu zgłoszenia.

5. Do każdej propozycji projektu musi być dołączona lista poparcia projektu z podpisami:

a) w przypadku projektów małych – co najmniej 25 mieszkańców gminy Gniewu, którzy ukończyli 16 lat;

b) w przypadku projektów dużych – co najmniej 50 mieszkańców gminy Gniewu, którzy ukończyli 16 lat.

6. Wypełniony formularz wraz z listą poparcia należy złożyć w wersji papierowej, w terminie określonym w Harmonogramie Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego, bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gniew Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, w kopercie z dopiskiem: Gniewski Budżet Obywatelski.

7. Projekty zgłoszone po terminie określonym w harmonogramie, bez wymaganej ilości głosów poparcia oraz takie, których koszt przekracza planowaną kwotę na dany rok, nie będą rozpatrywane.

§ 2. Ocena projektów

1. Propozycje projektów podlegają weryfikacji i ocenie przez:

a) zespół powołany przez Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego,, który pod względem formalno-prawnym dokona weryfikacji złożonych propozycji projektów,

b) doraźną komisję ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego powołaną przez Radę Miejską w Gniewie.

2. Projekty ocenia się według następujących kryteriów:

a) zgodność projektu z zadaniami własnymi gminy,

b) zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa, z przepisami prawa lokalnego i dokumentami strategicznymi miasta,

c) lokalizacja projektu w obszarze administracyjnym gminy Gniew i będących we władaniu gminy Gniew,

d) dostępność projektu dla wszystkich mieszkańców gminy,

e) ocena kosztów, które projekt będzie generował w kolejnych latach.

3. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu i obszaru, doraźna komisja ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego ma prawo wystąpić do wnioskodawców z propozycją wypracowania projektu wspólnego.

4. Po dokonaniu weryfikacji projektów Burmistrz Miasta i Gminy Gniew ogłasza listę projektów spełniających kryteria w podziale na projekty małe i duże. Ogłasza także listę projektów niespełniających kryteriów Regulaminu wraz z informacją o przyczynach ich odrzucenia. Ogłoszenia zostaną zamieszczone na witrynach internetowych www.gniew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gniew, w terminie określonym w Harmonogramie.

§ 3. Wybór projektów do realizacji (Zasady głosowania)

1. Głosowanie odbywać się będzie w punktach, których listę określi Burmistrz.

2. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są wszyscy mieszkańcy gminy Gniew, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat.

3. Głosowanie odbywa się drogą tradycyjną, z wykorzystaniem karty do głosowania.

4. Na karcie do głosowania zamieszczone będą wszystkie projekty, których kolejność ułożona zostanie w drodze losowania, z podziałem na projekty małe i duże. Uprawnieni do głosowania mogą oddać tylko jeden głos (jedną kartę), przy czym są uprawnieni do poparcia na karcie jednego projektu małego oraz jednego projektu dużego.

5. Oddanie większej liczby głosów, większej liczby kart do głosowania, oddanie czystej karty do głosowania lub bez dokonanego wyboru projektów czyni głos nieważnym.

6. Za zwycięskie uznane zostaną projekty z największą liczbą głosów poparcia, których łączna suma wartości nie przekroczy kwoty zaplanowanych wydatków na dany rok budżetowy.

7. W przypadku jednakowej liczby głosów projekt zwycięski wybrany zostanie drogą losowania.

§ 4. Finansowanie realizacja i kontrola Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego

1. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego przy czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu na kolejny rok budżetowy.

2. Wprowadza się następujący podział realizowanych projektów wg kwot:

a) projekty małe, których planowany koszt realizacji nie przekracza 10 000 zł,

b) projekty duże, których planowany koszt realizacji przekracza 10 000 zł.

3. Na realizację projektów małych przeznacza się nie więcej niż 35% ogólnej kwoty,

4. Na realizację projektów dużych przeznacza się nie więcej niż 65% ogólnej kwoty.

5. Istnieje możliwość przesuwania środków finansowych na realizację projektów małych lub dużych jeśli łączna kwota zgłoszonych projektów w danej kategorii będzie niższa niż odpowiednio 35% na projekty małe i 65% na projekty duże.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew określi w drodze zarządzenia:

a) wysokość przewidywanych w danym roku środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego,

b) harmonogram wdrażania Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego,

c) skład i zadania Zespołu ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego,

d) Listę punktów wyznaczonych do głosowania w ramach Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Budżet obywatelski ma charakter cykliczny i powtarzany jest w kolejnych latach, a jego realizacja podlegać będzie ewaluacji.

2. Sprawy sporne w zakresie procedury oceny i wyników wyboru projektów rozstrzygać będzie doraźna komisja ds. Gniewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Polecamy

 • znajdź adres
 • Portal mapowy gminy
 • cag
 • Heliantus
 • Inwest-Kom
 • Zamek
 • GOS
 • Geoportal
 • GOM
 • FP
 • Starostwo
 • Pomorskie 2020
 • planer kulturalny
 • PCI
 • Drogi dla natury
 • Eko-inicjatywa
 • Biblioteka
 • Kampania antyazbestowa
 • Fundusze europejskie
 • Gospodarka odpadami
 • Dofinansowania z WFOŚ i GW
 • Parafia
 • Ostańce
 • dps
 • mikroporady
 • gospel
 • karta dużej rodziny
 • veolia
 • rewitalizacja
 • MGOPS

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Kontakt
[obiekt mapy]
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.