Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Komisja Konkursowa

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2016r. poz 239,395) Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2017.

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest:

weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny z której sporządzany jest protokół;

analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;

przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

3 przedstawicieli Urzędu,

3 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;

2) do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

czynny udział w pracach Komisji,

niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4. Prawa członków Komisji Konkursowej:

członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;

członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji
(oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:

Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;

obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

z obrad Komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się i podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w pracach Komisji; protokół przedstawia się Zarządowi łącznie z projektem uchwały w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji.

Praca Komisji może również odbywać się poprzez system generatora wniosków o czym poszczególne Departamenty Urzędu będą informować przed rozpoczęciem prac komisji konkursowych

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 19 października do 08 listopada 2016 roku:

zeskanowane na adres emailowy: m.witkowska@pomorskie.eu lub

dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 Gdańsk od pon.-ptk. W godz. 7.30-15.30

wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 Gdańsk – decyduje data wpływu do Urzędu

Wszelkich informacji udziela zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Pani Magdalena Witkowska Tel 58/ 32 68 897 m.witkowska@pomorskie.eu

 

Data publikacji: 2016-10-20 13:21

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.