Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Lokalny Program Rewitalizacji skonsultowany

W poniedziałek, 24 października odbyły się konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, dokumentu, który pozwoli Gminie na aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych.

REWITALIZACJA SPOŁECZNA

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Gniew w pierwszym kwartale 2017 roku będzie aplikowała o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Na działania rewitalizacyjne pozyskać będzie można nawet 85 proc. dotacji. Podstawą ubiegania się o unijne pieniądze przy realizacji projektów rewitalizacyjnych jest stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Przygotowanie LPR-u Gmina Gniew zleciła zewnętrznej firmie, AMT partner, specjalizującej się w tworzeniu tego typu dokumentów, na co również otrzymała dotację w wysokości około 80 tys. złotych.

Działania społeczno-infrastrukturalne

Ważnym jest fakt, że kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach, na którą będzie można uzyskać wsparcie, musi mieć przede wszystkim charakter społeczny. Działania rewitalizacyjne powinny być zatem ukierunkowane przede wszystkim na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów, natomiast inwestycje w infrastrukturę powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do działań społecznych. Początkowo mówiło się o nieznacznym procencie zadań inwestycyjnych, współfinansowanych w ramach programu, jak się jednak okazało, możliwości te są znacznie większe i Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew zakłada ich całkiem sporo.

Konsultacje LPR-u

Przygotowany dokument poddano konsultacjom społecznym, które rozpoczęły się 30 września i potrwają jeszcze do końca października. 24 października zorganizowano również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, podczas którego omówiono etapy tworzenia dokumentu i jego główne założenia.

Zebranych w Sali Kameralnej mieszkańców przywitał Tomasz Sikora Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. Program prezentował koordynator Patryk Kropidłowski z firmy AMT partner, w asyście samego prezesa firmy Ryszarda Kreta.

Podczas konsultacji przypomniano zebranym o dotychczasowych pracach, poczynionych w celu przygotowania dokumentu, czyli procesie wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gniewie, które podlegać będą rewitalizacji społecznej, czyli obszaru Starego Miasta i Podzamcza.

Punktem wyjścia i podstawowym celem tworzenia LPR-u i rewitalizacji społecznej jest zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane przede wszystkim na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów. Wszystkie działania powinny wynikać ze spójnej koncepcji wyprowadzania obszaru ze stanu kryzysowego, łączącej w sposób harmonijny różne typy i zakresy przedsięwzięć.

Projektowe działania - inwestycje

W Lokalnym Programie Rewitalizacji wyznaczono 4 obszary, w ramach których zaplanowano poszczególne działania rewitalizacyjne. Dotyczą one aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców, wzrostu przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej, stworzenie przyjaznej infrastruktury i zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych. Dokument wyznacza również zadania, wchodzące w skład projektu zintegrowanego, które będą miały zostać sfinansowane ze środków unijnych.

Adaptacja budynków

Jednym z nich jest stworzenie Gniewskiego Centrum Wsparcia Rodzin, oferującego szerokie usługi z zakresu pomocy rodzinie (konsultacje, porady prawne, warsztaty, animacje dla dzieci itp.). Na potrzeby Centrum planuje się adaptację pomieszczeń kamienicy 16/17 na placu Grunwaldzkim, polegającej na wydzieleniu pomieszczeń na realizację zaplanowanych zadań. Na potrzeby Centrum zaadoptowana ma zostać także kamienica przy placu Grunwaldzkim 45 (obecna Pracownia Orange) na miejsce porad prawnych i opieki nad osobami zależnymi.

Skwer przy ul. Wiślanej

Planuje się także zagospodarowanie skwerku przy ul. Wiślanej, poprzez nasadzenie na nim roślin, montaż małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz bezpiecznego zejścia pomiędzy ul. Wąską a ul. Wiślaną. W miejscu tym zostanie zaplanowany szereg działań miękkich – warsztatów fotograficznych, plastycznych, przyrodniczych angażujących społeczność obszarów zdegradowanych. Skwerek stanie się jednym z miejsc ujętych w ramach Muzeum Ziemi Gniewskiej – ma być szlakiem turystycznym, wiodącym do atrakcyjnych miejsc miasta, w których planowana jest ekspozycja zabytków archeologicznych wydobytych w Gniewie.

Modernizacja wodociągów i kanalizacji

W ramach zadania przebudowana miałaby zostać infrastruktura sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a potem wymiana zniszczonej nawierzchni ulic: Pod Basztą, Dolny Podmur, Spichrzowej, Jakusz-Gostomskiego, Kościelnej, Kursikowskiego, Sambora, wraz z montażem małej architektury oraz instalacją automatycznej toalety publicznej oraz monitoringu na obszarze objętym projektem.

Remonty kamienic

Do projektu włączono także wspólnoty mieszkaniowe, które wyremontować będą mogły elewacje tych budynków, które wymagają pilnej interwencji. W ramach projektu zostanie ogłoszony otwarty konkurs na partnera projektu. Planuje się zaangażować do projektu 5 partnerów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie na remont elewacji. Partnerzy (wspólnoty mieszkaniowe) zostaną wyłonieni w otwartym naborze.

Harmonogram działań

W grudniu pod obrady Rady Miejskiej w Gniewie wniesiona zostanie uchwała dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji. Po przyjęciu dokumentu, w styczniu 2017 r. Gmina Gniew złoży wniosek o dofinansowanie działań zawartych w LPR-ze. Analiza złożonego wniosku może potrwać kilka miesięcy, decyzja więc o dofinansowaniu podjęta zostanie pewnie w połowie przyszłego roku. Jeśli Gminie uda się pozyskać środki na rewitalizację zintegrowaną, prace z nią związane rozpocząć powinny się w 2018 roku.

Zaplanowane działania w ramach rewitalizacji zintegrowanej wyceniono na ponad 6 milionów złotych. W ramach konkursu Gmina może pozyskać aż 85% dofinansowania.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji na zlecenie Gminy Gniew opracowała firma AMT partner Doradca Samorządu i Biznesu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

REWITALIZACJA INFRASTRUKTURALNA

Wymiana sieci

Obecne prace remontowe, polegające na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Starym Mieście, prowadzone są przez spółkę Inwest-Kom, a wykonuje je firma Melbud S.A. z Grudziądza. Koszt inwestycji wynosi około 3 milionów złotych. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu spółki. Zadanie dofinansowane jest również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prace te trwać mają do końca 2016 roku.

Gniew - miasto z charakterem

Po zakończeniu tej inwestycji, Gmina przystąpi do realizacji projektu pn. „Gniew – miasto z charakterem”, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Możliwość wdrożenia tego projektu jest efektem otrzymanego dofinansowania unijnego w wysokości 4 135 316,65 złotych. W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlano-montażowe, polegające na przebudowie nawierzchni ulic i placów w obrębie wpisanym do rejestru zabytków Starego Miasta w Gniewie (plac Grunwaldzki i ulice: Piłsudskiego, Sobieskiego, Brzozowskiego, Wąska, Bankowa, Wschodnia, Wodna i część Zamkowej) oraz montażu małej architektury, zagospodarowaniu terenu fosy zamkowej i terenu zielonego za murami obronnymi, tzw. plantów gniewskich. Projekt zrealizowany ma zostać do września 2018 r.

Zadania prowadzone zarówno przez spółkę Inwest-Kom, jak i planowane działania po tych remontach nazywamy procesem rewitalizacji infrastrukturalnej, gdyż jego celem jest poprawa estetyki przestrzennej miasta.

Data publikacji: 2016-10-28 11:22

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.