Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Nowy okres zasiłkowy

W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze "500+", świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Szczegóły na stronie: www.mgops.gniew.pl

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 +:

Celem świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie to przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli chód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł. Na drugie i każde kolejne dziecko świadczenie przysługuje

Świadczenie to przysługuje w kwocie 500,00 zł na dziecko w rodzinie i jest świadczeniem podzielnym (W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Natomiast w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.).

Wnioski na świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można pobrać:

- w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, osiedle Witosa 9, pokój nr 1
- w Referacie Społecznym Urzędu Miasta i Gminy Gniew
- na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl

Składanie wniosków o wyżej wymienione świadczenia od 01.08.2017 r.:

 • w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, pokój nr 1 w następujących godzinach:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek – od 8.00 do 14.00
  - środa – od 8.00. do 17.00
  - piątek -  od 8.00 do 13.00.
 • Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl/;
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń społecznych tzw. PUE;
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze do wniosku należy załączyć:

1/ wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, wyrok o alimentach, itp.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dodatkowo należy załączyć:

1/ orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli dziecko posiada
2/ oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  w 2016 r. (załącznik ZSW-01) wypełnione przez wnioskodawcę w imieniu każdego pełnoletniego członka rodziny

 (należy dołączyć: oświadczenie lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r., zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2016 r.) 

 2/ zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)formie opłacanego podatku,
b)wysokości przychodu,
c)stawce podatku
d)wysokości opłacanego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2016 r.

W przypadku utraty dochodu  w 2016 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę (np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie) /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.

W przypadku uzyskania dochodu w 2016 r. lub po tym roku  (należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie). W przypadku uzyskania dochodu 2016 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2016 r.  Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2016 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

 

Data publikacji: 2017-07-26 15:18

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.