Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Konstytucja bizensu - niezbędne informacje

Początek 2018 roku przyniósł wiele udogodnień dla przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych zmian było uchwalenie Konstytucji Biznesu. Jej głównym założeniem jest zreformowanie, jak i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 30 kwietnia br.

Na Konstytucję dla Biznesu składają się następujące ustawy:

 • Prawa przedsiębiorców;
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP;
 • Ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Na wprowadzonych zmianach ma skorzystać  głównie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Konstytucja Biznesu zacznie obowiązywać od 30 kwietnia br. Co istotne, przyjęte rozwiązania zastąpią ustawę, która obowiązywała od 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Konstytucja Biznesu ma za zadanie zrewolucjonizować polską przedsiębiorczość oraz ułatwić funkcjonowanie firm.

Konstytucja Biznesu – jakie korzyści dla przedsiębiorców

1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik

 • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

            Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych,    
            wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

            Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności,    
            konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

 • Przyjazna interpretacja przepisów

            Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

 • Zasada proporcjonalności

            Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł                                               żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

 • Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

            Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej             skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

2. Przy zakładaniu firmy – pakiet startowy

W ramach Konstytucji Biznesu przygotowano pakiet ułatwień dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Na „pas startowy” dla firm składają się dwa elementy:

 • Działalności nierejestrowana

Dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Działalność taka nie będzie w ogóle uznawana za działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to brak konieczności rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i brak składek ZUS z tego tytułu, jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 1050 zł). Dochody z działalności nierejestrowej będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Taka forma działalności będzie dostępna dla osób, które nie prowadziły w ostatnich 60-ciu miesiącach działalności gospodarczej. Jeśli biznes się rozwinie i przychód z działalności nierejestrowej przekroczy w którymś miesiącu określoną wysokość, działalność ta będzie uznawana za działalność gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie.

Ważne!

Przepisy o działalności nierejestrowej nie będą stosowane do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

 • Ulga na start

Drugim elementem „pasa startowego dla nowych firm” jest ulga na start – osoby, które założą działalność gospodarczą, zyskają fakultatywne zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w terminie 7 dni, jak to jest obecnie. Po tym 6-miesięcznym okresie i zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał jeszcze, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS). Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne, które będzie obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi. Składkę zdrowotną można odliczyć od podatku (nie od dochodu).
 

      3. Przy zawieszaniu działalności

 Możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.

Obecnie nie można zawiesić działalności jeśli zatrudnia się pracowników. Dzięki zmianom zaproponowanym w Konstytucji Biznesu będzie można zawiesić działanie firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (obecnie jedynie na 24 miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie, nie zostanie on wykreślony z rejestru (jak obecnie).

4. W kontaktach z urzędami

 • Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców

Portal będzie rozwinięciem www.biznes.gov.pl. Wyjaśni, w jaki sposób zrealizować poszczególne sprawy urzędowe, a także umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych, czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez sms lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie.

 • Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji

Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności dostarczenia załączników albo o gotowych do odbioru dokumentach.

 • Stopniowa likwidacja REGON

Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP.

5. Przy korzystaniu z pełnomocników

 • Możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców - osoby fizyczne

Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

6. Przy działalności reglamentowanej

 • Uporządkowanie katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej

Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej. Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

7. Przy tworzeniu przepisów dla przedsiębiorców

 • Stworzenie katalogu podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego

Jest to m.in. zasada proporcjonalności obciążeń dla przedsiębiorców z sektora MŚP, zgodnie z którą, jeśli stwierdzi się, że projekt nowego prawa wywiera wpływ na przedsiębiorców z tego sektora, to dąży się do ograniczenia wobec nich obowiązków administracyjnych. Wprowadzone zostaną również m.in. zasady dążenia do unikania nad-implementacji prawa UE oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych.

 • Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienie prawne

Napisane prostym językiem „poradniki" wyjaśnią, jak stosować najtrudniejsze przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania objaśnień przez ministrów i organy centralne będzie mógł zobowiązać Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej informacji na www.biznes.gov.pl

Data publikacji: 2018-04-23 14:50

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.