Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Wolontariusze – dziękujemy Wam!

Dokładnie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji chcielibyśmy państwu przedstawić sylwetki laureatów XII Gminna Gala Wolontariatu w Gniewie. Nagrody społecznikom zostały wręczone 4 grudnia na zamku w Gniewie. Podczas uroczystości uhonorowano też najaktywniejszych wolontariuszy z powiatu tczewskiego. Galę uświetnił występ kabaretu „Kałamasz”.

LISTA NAGRODZONYCH PODCZAS XII GMINNA GALA WOLONTARIATU W GNIEWIE  

Animator Roku 2018

Wyróżnienie: Tomasz Kordunowski

Nasz wyróżniony zawodowo jest oddanym pracownikiem dużej międzynarodowej firmy, zaś w wolnym czasie realizuje się społecznie na różnych polach swojej aktywności. Jest strażakiem ochotnikiem, który z zaangażowaniem służy w swojej jednostce a dodatkowo buduje w  niej sekcję sportową. Organizator i współorganizator wielu imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych – festynów, eventów strażackich, Dnia Dziecka, rajdów, biegów, turniejów piłkarskich i siatkarskich.  Zaangażowany ekologicznie, jeśli zachodzi potrzeba, organizuje grupę, która sadzi drzewa, sprząta wieś czy teren wokół zapomnianej kapliczki. Walczy w budżecie obywatelskim o nowe stoły do tenisa stołowego lub boisko do piłki siatkowej. Angażował się w akcje charytatywne na rzecz poszkodowanych w trakcie nawałnic, czy bezdomnych zwierząt. A obecnie, jako kwalifikowany ratownik pierwszej pomocy realizuje na terenie gminy cykl szkoleń w tym zakresie. U postaw jego działań leży pasja i chęć służenia swojej społeczności.

Wyróżnienie: Sebastian Szymański

Osoba ta, to nie tylko oddany swojej pasji trener, ale przede wszystkim człowiek potrafiący dotrzeć do dzieci i młodzieży. Jego zaangażowanie sprawia, że młodzi sportowcy z chęcią i zapałem doskonalą swoje umiejętności i reprezentują swoją szkołę, miasto w zawodach na różnym szczeblu. Organizuje turnieje piłkarskie dla najmłodszych grup wiekowych, chętnie włącza się także w realizację akcji charytatywnych. Jego dewizą jest wychowanie poprzez sport, dlatego poza aspektami sportowymi w swojej pracy z młodzieżą i dziećmi szczególny nacisk kładzie na właściwe zachowanie i odpowiedzialność, które stanowić powinny podstawę wszystkich działań. Ceniony nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 oraz trener w Klubie Piłkarskim Keramzyt.

Nagroda główna: Katarzyna Puczyńska

Jest to niezwykle energiczna, kreatywna osoba, od wielu lat będąca inicjatorką i pomysłodawczynią przeróżnych wydarzeń o charakterze społecznym i kulturalnym w gminie Gniew. Uwielbiana przez młodych wolontariuszy, potrafi zachęcić ich do aktywności, zgromadzić wokół wspólnej idei, jest dla nich autorytetem i wzorem do naśladowania. Od 14 już lat pełni rolę opiekuna Szkolnego Klubu Wolonatriusza przy jednej z gniewskich placówek, organizując liczne akcje społeczne i charytatywne:  zbiórki żywności, Mikołajki dla Mikołaja, Anioły dla Bartka, Serce dla Klaudii, Serce dla Michasi to przykłady zaledwie kilku z przedsięwzięć koordynowanych przez naszą laureatkę. Co roku też, wraz ze swoimi wolontariuszami obsługuje stołówkę dla kilkuset osobowej grupy uczestników warsztatów Gospel. Angażuje się w organizację Biegu Gniewskiego, współpracuje z klubem Mewa Gniew, pozyskuje środki zewnętrzne dla organizacji i grup nieformalnych w których działa. Lubiana i ceniona nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewie i Szkoły Podstawowej w Tymawie.

Wolontariusz Roku 2018

Wyróżnienie: Ewa Dunajska

Jest to osoba o ogromnej aktywności i wulkan energii. Jest inicjatorką wielu działań o charakterze turystycznym, sportowym i rekreacyjnym. Organizuje spacery nordic walking, wycieczki rowerowe, współorganizuje liczne wycieczki i wyjazdy do teatru, opery, na basen. Sama będąc bardzo sprawną fizycznie, propaguje tę formę aktywności jako szczególnie pożądaną wśród osób starszych. U podstaw wszelkich jej działań leży pasja i zaangażowanie. Urodzona liderka, potrafiąca zmobilizować innych do działania. Członkini Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku, zasiadająca w jego Radzie Programowej.

Wyróżnienie: Dariusz Baran

Nasz wyróżniony rzadko pełni pierwszoplanowe role przy organizacji różnorakich przedsięwzięć, w których uczestniczy, jednak jego wkład w nie jest nieoceniony. Zaangażował się w budowanie pozytywnego wizerunku jednej ze wsi Gminy Gniew, zakładając i prowadząc profil na facebooku, informując o ważnych dla mieszkańców projektach i wydarzeniach. Zachęca do aktywności, jednoczy lokalne środowisko wokół ważnych tematów. Opracował logo sołectwa, zadbał, by wyeksponowane zostało w formie kwiatowej mozaiki, zdobiącej wieś i będącej jej znakiem rozpoznawczym. Wyszukuje, gromadzi i upowszechnia pamiątki historyczne o swojej małej ojczyźnie. Niejednokrotnie bywa też darczyńcą przy organizacji festynów, czy wystaw. Zaraża innych aktywnością, miłośnik Kociewia i swojej rodzinnej wsi Rakowiec.

Nagroda główna: Piotr Jabłoński

Nasz laureat pomaganie ma we krwi. Zanim stał się wolontariuszem, jako uczestnik różnych zajęć, projektów, rozwijał swoje umiejętności manualne i społeczne. Przełomem na jego drodze rozwoju osobistego był udział w szkoleniu wolontariackim przeprowadzonym pod patronatem Fundacji Hospicyjnej działającej przy Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. Szkolenie to dało mu ważne wsparcie do podjęcia współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Gniewie, w którym od 1 grudnia 2014 roku pełni posługę wolontariusza opiekuńczego. Przez okres 4 lat ofiarował w ramach dyżurów imponującą liczbę ponad 3 tys. godzin na rzecz mieszkańców DPS-u. Zawsze uczynny, życzliwy wspomaga ich w codziennych czynnościach pielęgnacyjno – opiekuńczych, takich jak golenie, karmienie, spacery, jest tez niezastąpiony przy załatwianiu wszelkich spraw na mieście – zakupów, usług pocztowych. Zawsze uśmiechnięty, pogodny, traktowany przez starszych mieszkańców niczym ukochany wnuk, jest żywym dowodem, ze hasło wolontariatu opiekuńczego „Pomaganie jest piękne” to rzeczywistość.

Organizacja Społeczna Roku 2018

Wyróżnienie: Grupa „Rowerowi Włóczykije”

Grupa ta działa od 4 lat. Jej głównym obszarem zainteresowań jest turystyka i rekreacja oraz szeroko pojęta aktywność fizyczna, zaś grupą odbiorców, do której działania te są skierowane są głównie osoby starsze. Na realizację swoich inicjatyw członkowie tej grupy z dużą skutecznością aplikują o środki z Gminy Gniew, Powiatu Tczewskiego czy z programu Działaj Lokalnie. Reprezentują też Gminę w wielu wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych i sportowych – Marsz Dwa Brzegi, Rajd Gwiaździsty, Powiślańsko – Kociewski Rajd Rowerowy to przykłady zaledwie kilku z nich. Aktywność fizyczną łączą z dbałością o upowszechnianie wśród uczestników swoich działań lokalnej historii związanej z miejscami, które odwiedzają. Starają się też dokumentować swoje inicjatywy, co z kolei przyczynia się do promocji Gminy Gniew. Dzięki ich staraniom powstały dwa mini przewodniki turystyczne: „Rowerem po ziemi gniewskiej w wersji light” i „Gniewskie opowieści czyli o czym szumią stare drzewa”.

Wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowcu

Jest jednym z Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszej gminie i jednym z zrzeszających największą liczbę członkiń. Angażują się we wszelkie działania organizowane w swoim sołectwie – inicjują i współorganizują festyny wiejskie, obchody Dnia Dziecka, Dnia Seniora, wystawy okolicznościowe, rajd rowerowy, Mikołajki, a w mijającym roku zorganizowany został po raz pierwszy Dzień Kobiet, który zgromadził panie z terenu całej gminy. Co ważne, panie na swoje działania potrafią pozyskać środki zewnętrzne z Gminy Gniew, ale i także z programu Działaj Lokalnie. Panie z KGW chętnie włączają się też w działania wykraczające poza obręb gminy Gniew. Reprezentowały Gminę na Powiatowym Konkursie KGW, czy wojewódzkim konkursie wieńców dożynkowych. Wzorcowo współpracują z sołtysem, Radą Sołecką, lokalnymi przedsiębiorcami, budując dobry klimat wokół swoich przedsięwzięć i pracując na rzecz dobra wspólnego.

Nagroda główna: 22 Drużyna Harcerska TROP im. gen. harcmistrza Józefa Hallera

Organizacja ta działa od 2010 roku. Pozostaje kuźnią aktywności dla młodych mieszkańców gminy, realizatorem wielu przedsięwzięć służących społeczności, szkołą aktywności i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. Jej członkowie podejmują liczne działania na rzecz gminy Gniew i jej mieszkańców - pomagają przy organizacji imprez, angażują się, a nierzadko też inicjują akcje sprzątania np. parku miejskiego, brzegu Wisły i inne inicjatywy o charakterze ekologicznym, współuczestniczą w zbiórkach żywności, czy zbiórkach pieniędzy w Dniu Papieskim. Od lat pełnią rolę współorganizatora Gniewskiej Parady Niepodległości, podczas której są najliczniej reprezentowaną grupą i biorą na siebie ważne zadania organizacyjne. Poprzez swój udział we wszelkiego rodzaju obchodach rocznicowych – udział we mszach świętych i pełnienie warty przy pomnikach, podtrzymują tradycję narodową oraz rozwijają świadomość obywatelską i kulturową. Trudno dziś sobie wyobrazić Gminę Gniew bez ich obecności. Aktualnym opiekunem grupy i inicjatorem większości działań jest Wojtek Wesołowski.

Firma Prospołeczna Roku 2018

Wyróżnienie: Dom Pomocy Społecznej w Gniewie

Nasz laureat to bardziej instytucja niż firma, ale zakres jego pomocy dla sektora społecznego jest niezwykle szeroki. Zaangażowanie dyrekcji i pracowników, otwartość i wielorakość form świadczonej pomocy sprawiają, że jest to wzorzec instytucji tworzącej warunki do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym od wielu lat. Organizuje lub współorganizuje liczne wydarzenie, udostępnia swoje pomieszczenia i inne obiekty do realizacji przedsięwzięć. Majówka z historią, Senioralia, inauguracja roku akademickiego, wykłady, warsztaty to zaledwie kilka przykładów działań podejmowanych przez naszego wyróżnionego we współpracy z gniewskim środowiskiem pozarządowym. Wspólnie z Uniwersytetem III Wieku nasza wyróżniona instytucja stworzyła grupę teatralną pod nazwą DUET wystawiającą spektakle dla słuchaczy Uniwersytetów Powiatu Tczewskiego, młodzieży szkolnej i całej społeczności Gniewu.

Nagroda główna: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolmag z Opalenia

To przedsiębiorstwo może pochwalić się już ponad 20-letnim doświadczeniem. Siedziba firmy mieści się w Opaleniu, nic więc dziwnego że to właśnie organizacje i instytucje szczególnie z tej miejscowości korzystają w największym stopniu ze wsparcie naszego laureata.

Efektywna współpraca zarządu firmy z lokalnymi instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi, jak również osobami prywatnymi, przynosi znaczące korzyści dla szeroko rozumianego wizerunku wsi, podnosząc tym samym jakość pracy i życia mieszkańców. Firma wspomaga lokalne środowisko przy organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń, inicjatyw społecznych, niesie tez pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. Podmiotem, który zawsze może liczyć na wsparcie tej firmy jest  Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu. Firma dobrowolnie i nieodpłatnie angażuje się w pomoc a nawet całościowe wykonanie prac remontowo-budowlanych, związanych z bieżącą działalnością opaleńskiej placówki i jej filii w Pieniążkowie. Wielkie serce właścicieli tej firmy znają także uczniowie szkoły, którzy dzięki finansowemu wsparciu przedsiębiorstwa jeżdżą na wycieczki i uczestniczą w wielu uroczystościach i imprezach szkolnych.
 

LISTA LAUREATÓW POWIATOWEJ GALI WOLONTARIATU 2018:
 

Firma przyjazna społeczności lokalnej: P.P.H.U. Rollmax

Firma przyjazna społeczności lokalnej: Inwest-Kom w Gniewie Sp. z o.o.

Animatorka roku: Katarzyna Puczyńska

Animator roku: Damian Domański

Inicjatywa społeczna roku: Rewitalizacja parku w Gniszewie

Inicjatywa społeczna roku - wyróżnienia:  Zbiórka "Na Żuka dla pana Włodka", Projekt "Robotyka w Gminie Gniew"

Organizacja przyjazna wolontariuszom: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Pomorskie

Instytucja przyjazna wolontariuszom - wyróżnienia:
- Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
- Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie
- Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

Grupa wolontariuszy roku: Wolontariusze Hospicjum w Tczewie
Grupa wolontariuszy roku - wyróżnienia:
- Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie
- Grupa wolontariuszek SMERFETKI z II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie

Wolontariuszka roku: Julia Kaffka
Wolontariuszka roku - wyróżnienie: Barbara Kozikowska
Wolontariusz roku - wyróżnienie: Dariusz Nawój

Nagrody specjalne z okazji jubileuszu 10-lecia Powiatowej Gali Wolontariatu:
- Musical PRZEBUDZENIE
- Bank Spółdzielczy w Tczewie
- Samorząd Gminy Gniew
- Marian Noworolski
- Fundacja Pokolenia

Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na stronie: <link>.

Data publikacji: 2018-12-05 13:13
  • Wolontariusze – dziękujemy Wam!
  • Wolontariusze – dziękujemy Wam!
  • Wolontariusze – dziękujemy Wam!

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.