Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Gmina Gniew uczestniczyła w projekcie grantowym pt.: „Planowanie z mieszkańcami” realizowanym we współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt był pierwszym tego typu realizowanym w naszej gminie. 

Rozszerzone konsultacje społeczne w gminie Gniew dotyczyły projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla mieszkańców fragmentów obrębów geodezyjnych Szprudowo, Rakowiec i Jaźwiska. Głównym celem konsultacji było możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat obszaru objętego sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego i uwzględnienie tych opinii przy opracowywaniu przedmiotowych projektów planów.

Inną kwestią, jaka leżała u podstaw decyzji o przystąpieniu do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów, było umożliwienie realizacji na tym terenie zabudowy o funkcji mieszkaniowej w zasięgu oddziaływania projektowanych 11 elektrowni wiatrowych w rejonie Tymawa/Piaseczno/Jeleń oraz istniejącej elektrowni w rejonie Szprudowa, w taki sposób, aby planowane w sąsiedztwie elektrownie wiatrowe nie spowodowały wstrzymania możliwości inwestycyjnych, ze względu na zakaz sytuowania w/w funkcji w strefie odległości dziesięciokrotności wysokości elektrowni mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli.


SZPRUDOWO
Dla obszaru wsi Szprudowo spotkania konsultacyjne przeprowadzano w miesiącach X – XI.2020. Zorganizowano łącznie 2 spotkania oraz 3 dyżury konsultacyjne w świetlicy wiejskiej w Szprudowie. Spotkania i dyżury miały charakter otwarty. Do udziału w nich zapraszano wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości. W spotkaniach i dyżurach konsultacyjnych łącznie wzięło udział 43 mieszkańców. Mimo informacji w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu, portalach internetowych oraz plakatów, frekwencja była mniejsza niż zakładano. Udział w nich wziął urbanista /moderator. Każdy uczestnik miał okazję do wskazania lokalizacji swojej nieruchomości, a także przeanalizowania możliwości jej zagospodarowania zgodnie z koncepcją planu. Analizowano zagadnienia problematyczne, głównie konflikty związane z rozbieżnością stanu faktycznego ze stanem prawnym, problemy natury społecznej, jak i zmiany, w tym połączeń komunikacyjnych, zamknięcie dostępu do drogi publicznej oraz krajowej a także możliwości rozwiązań planistycznym w tym zakresie.


RAKOWIEC
Dla obszaru wsi Rakowiec spotkania konsultacyjne przeprowadzano w miesiącach X – XII.2019. Zorganizowano łącznie 3 spotkania oraz 2 dyżury konsultacyjne w świetlicy wiejskiej w Rakowcu. Spotkania i dyżury miały charakter otwarty. Do udziału w nich zapraszano wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości. W spotkaniach i dyżurach konsultacyjnych łącznie wzięło udział 53 mieszkańców. Mimo informacji w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu, portalach internetowych oraz plakatów frekwencja była mniejsza niż zakładano. Spotkania były prowadzone przez moderatora / urbanistę, którego rolą było kierowanie oraz nadzorowanie przebiegu spotkania. Podczas konsultacji najwięcej emocji wzbudziły ograniczenia związane z realizacją elektrowni wiatrowych.

Podsumowanie
Po zakończeniu procesu konsultacji nad dokumentami planistycznymi, podsumowano je i oceniono. Przeanalizowano zastosowane metody i stwierdzono, które rozwiązania się sprawdziły, a które elementy warto dopracować i zmienić. 18 grudnia br. odbyło się spotkanie członków zespołu ds. konsultacji z Burmistrzem mające na celu podsumowanie, ocenę procesu, wnioski, wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. Omówiono przebieg i problematykę konsultacji w gminie, planowane ewentualne kolejne procesy konsultacyjne, potrzeby i zakres/tematykę konsultacji. Konsultacje dały przestrzeń do dyskusji, przedstawienie swoich opinii poglądów - z zachowaniem poszanowania osób w nich uczestniczących. Konsultacje społeczne były procesem realizującym kilka zasadniczych celów. Z całą pewnością najważniejszym z nich było włączenie obywateli do zainteresowania się, zabrania głosu, a w efekcie być może do współdecydowania i poczucia współodpowiedzialności za sprawy publiczne ich dotyczące. Konsultacje społeczne oprócz tego, że realnie zaangażowały ludzi, dały im wpływ na to co ich dotyczy, podniosły wiedzę i świadomość w zakresie spraw publicznych.

Konsultacje miały pozytywny wpływ na proces stanowienia prawa i zaangażowanie społeczne. Warto podkreślić, że dla mieszkańców bardzo ważnaiwość spotkania z przedstawicielami Urzędu oraz urbanistą, przedstawienia swojej sytuacji mieszkaniowej, podzielenia się wątpliwościami i obawami oraz uzyskanie informacji „z pierwszej ręki”. Konsultacje społeczne stanowiły uzupełnienie i pogłębienie ustawowego trybu procedury planistycznej. Jest to bardzo skuteczna metoda dialogu pomiędzy obywatelami a władzą i powinny być częścią kształtowania polityki miasta i gminy Gniew. 

Data publikacji: 2020-12-31 11:07
  • Tablica Szprudowo

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.