Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychoterapeuty w MGOPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie ogłosił nabór na stanowisko psychoterapeuty. Oferta dotyczy pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres od września do grudnia 2020 r. - 3 godziny tygodniowo. Zapoznaj się z ofertą.

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie świadczenie usług z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2020.

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie wyższe oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku psychoterapeuty, przede wszystkim w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, osobom uzależnionym i współuzależnionym,
 • Brak karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

Zakres zadań

 • prowadzenie porad, konsultacji i diagnozy psychologicznej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,
 • realizacja terapii indywidualnej dla osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych,
 • motywowanie i informowanie o możliwościach podjęcia leczenia i terapii osób doznających przemocy w rodzinie, uzależnionych i współuzależnionych,
 • stała współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Termin do: 11.09.2020 r.
 • Miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie, Osiedle Witosa 9,
 • 83-140 Gniew, pok. 1. z oznaczeniem oferty „Nabór- psychoterapeuta.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane – liczy się data wpływu.

Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 535 22 17 wew. 36.

 

 

Data publikacji: 2020-08-19 09:50

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.