Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Wotum zaufania i absolutorium na sesji Rady Miejskiej

W środę, 26 sierpnia odbyła się 25 sesja Rady Miejskiej w Gniewie. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wotum zaufania oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew absolutorium za wykonanie budżetu gminy w ubiegłym roku były jednymi z ważniejszych tematów, podjętych na wczorajszym spotkaniu samorządowców.

Nim rozpoczęto obrady rajców, głos na Sali zabrała mieszkanka Gniewu, która w imieniu rodziców i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie osobiście podziękowała burmistrzowi Maciejowi Czarneckiemu za działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, a konkretnie za dofinansowanie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po wystąpieniu gniewianki, głos zabrał burmistrz Maciej Czarnecki. Włodarz przedstawił pokrótce Raport o stanie gminy za 2019 rok. Obszerny dokument jest podsumowaniem realizacji polityki gminnej, strategii, programów i uchwał podejmowanych przez samorząd, zwłaszcza tych, dotyczących budżetu gminy na rok 2019. To swoiste podsumowanie działalności burmistrza w danym roku.

- Praca samorządu w 2019 roku jest wynikiem mojej współpracy z Radą Miejską, pracownikami urzędu miasta, sołtysami, jednostkami organizacyjnymi gminy i wieloma innymi podmiotami. Jako włodarz zmierzyłem się z realizacją trudnego budżetu, którego projekt konstruowany był jeszcze przez władzę poprzedniej kadencji. Zakładano, że budżet gminy Gniew w ubiegłym roku zamknie się deficytem na poziomie 2 milionów złotych, nam udało się jednak wygenerować nadwyżkę w wysokości 900 000 złotych, co napawa nas dużym optymizmem. Dochody wykonano w 100 procentach, zaś wydatki w 94 procentach. Ważne są również środki pozyskane z zewnętrznych źródeł. W latach 2015-2018 budżet zasilono 12 milionami złotych, nam, w tej kadencji udało się już pozyskać prawie 10 milionów – mówił burmistrz Maciej Czarnecki. Włodarz przedstawił także szereg zadań inwestycyjnych, jakie wykonano w ubiegłym roku.

Po przedstawieniu działań gniewskiego samorządu przez włodarza, rozpoczęto dyskusję nad dokumentem. Jako że do debaty nad raportem nie zgłosił się żaden z mieszkańców gminy, głos w dyskusji zabrali tylko radni.

W punkcie tym obszerną wypowiedź przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Damian Szmyt. Wg rajcy programy i strategie są kluczowym elementem współpracy rady z burmistrzem i podstawą do udzielenia włodarzowi wotum zaufania. Zarzucenie ich braku było podstawą do zakwestionowania przez radnego zaprezentowanego raportu. Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wotum zaufania. Spośród 14 uprawnionych do udziału w głosowaniu radnych 7 osób było za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, a 5 radnych było przeciw.

Kolejnym ważnym punktem w obradach było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gniew za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gniew za 2019 rok, zaprezentowane przez Skarbnik Gminy Gniew Marię Olszewską. Pozytywna opinia Komisji rewizyjnej oraz złożenie przez jej członków wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium, były podstawą do zatwierdzenia prawidłowości wykonania budżetu przez resztę członków Rady Miejskiej. Uchwałę absolutoryjną radni przyjęli jednogłośnie.

Podczas obrad przedstawiono także informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniew za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w gminie Gniew.  Kierownik Referatu Społecznego przekazała również radnym informacje dotyczące przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021, szczególnie w kontekście trwającej pandemii i dostosowania placówek do obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Uchwały podjęte na sesji:

 • w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniew;
 • w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniew na rok szkolny 2020/2021;
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 131/4 o pow. 2,6700 ha, arkusz mapy 2, obręb Tymawa, działka nr 252 o pow. 0,5800 ha, arkusz mapy 2, obręb Polskie Gronowo oraz działka nr 1/2 o pow. 2,0200 ha, arkusz mapy 1, obręb Półwieś;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 383/1 o pow. 0,2793 ha , arkusz mapy 1, obręb Piaseczno;
 • sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Gniew, położonego w budynku Wielkie Walichnowy 19;
 • sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 375 o pow. 0, 0100 ha, arkusz mapy 4, obręb Rakowiec;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/3 o pow. 0,1700 ha, arkusz mapy 1, obręb Tymawa;
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Gniew, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 184/2 o pow. 0,2770 ha, arkusz mapy 3, obręb Kolonia Ostrowicka oraz działka nr 184/3 o pow. 7,5937 ha, arkusz mapy 3, obręb Kolonia Ostrowicka;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy Gniew na rok 2020;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/133/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gniew na rok 2020 i lata następne
 • w sprawie wyborów na sołtysów – diety dla członków komisji wyborczych

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 września.

Data publikacji: 2020-08-28 10:25
 • 25 sesja Rady Miejskiej w Gniewie
 • 25 sesja Rady Miejskiej w Gniewie
 • 25 sesja Rady Miejskiej w Gniewie
 • 25 sesja Rady Miejskiej w Gniewie

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.