Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

Od kilku lat nasze miasto przechodzi kompleksową przemianę. Przestrzeń Gniewa zmienia się i zachwyca niejednego mieszkańca i gościa. Zmiany te związane są z tzw. Rewitalizacją. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym opracowano a następnie podjęto Uchwałą Rady Miejskiej w Gniewie dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 „Aktualizacja”, który następnie uzyskał ocenę pozytywną i otrzymał Wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego.

Poziom zadań zawartych w w/w dokumencie, zgodnie z założeniami musi być corocznie monitorowany począwszy od roku 2019. Rok 2018 i lata wcześniejsze obejmowały głównie przygotowanie inwestycji.

Za prowadzenie działań w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzialny jest Zespół Sterujący wraz z Koordynatorem. Zapisy LPR zakładają, że każdorazowo krótkie sprawozdanie z monitoringu opublikowane zostanie na stronie internetowej gminy, a także możliwe będzie składanie uwag w trybie pisemnym i elektronicznym do przedstawionych rezultatów. Zebrane uwagi będą dogłębnie analizowane i uwzględniane na etapie ewaluacji.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Gniew do składania uwag w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 16 grudnia 2020 r.

Forma pisemna : na adres Urząd Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

Forma elektroniczna: e-mail: sekretariat@gniew.pl

Uwaga powinna być podpisana oraz zawierać adres wnoszącego uwagę.

Opublikowana również na: http://bip.gniew.pl/

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), dalej zwane rozporządzeniem, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedziba w Gniewie przy Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. (58) 530-79-73 lub w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,
  Grunwaldzki 1, pok. nr 105,
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e w/w rozporządzenia w celu przeprowadzenia postępowań na podstawie przepisów prawa, realizacji zadań w interesie publicznym, wykonywania umowy,
 4. odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
  i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora,
 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy;
 7. w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
  a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia;
 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Data publikacji: 2020-12-09 16:56

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.