Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Tytuł zadania: Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody ”Opalenie” i jego sąsiedztwie

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji w kwocie 10 000 zł.

Opis problemów/potrzeb/zagrożeń, których rozwiązanie ma wspomóc realizacja projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do zachowania i poprawy warunków bytowych zbiorowisk roślinnych  oraz rzadkich gatunków roślin chronionych występujących w pasie drogowym drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”. Przedmiotowe zbiorowiska roślinne z groszkiem wielkoprzylistkowym, pluskwicą europejską, lilia złotogłów dzięki właściwemu wykaszaniu poboczy, usuwaniu podrostu drzew i krzewów oraz usuwaniu ściętej biomasy znalazły optymalne warunki rozwoju, a populacja poszczególnych gatunków dla których m in. powołano rezerwat wzrasta.  Szacuje się, że stanowisko groszku wielkoprzylistkowego w rezerwacie Opalenie jest jednym z  największym w kraju.  Zmiana sposobu oraz terminów wykaszania poboczy w latach 2018 i 2019 wpłynęła pozytywnie na rozwój populacji groszku wielkoprzylistkowego, a doświetlenie i odsłonięcie podłoża zaowocowało pojawieniem się nowych stanowisk pluskwicy europejskiej i lili złotogłów. Kontynuacja zmienionego sposobu wykaszania poboczy jest rekomendowanym przez Prof. Jacka Herbicha sposobem na zachowanie i rozwój cennych zbiorowisk roślin kserotermicznych  na tym terenie.

Cele realizacji projektu:

Cel główny: Ochrona rzadkich gatunków roślin w rezerwacie przyrody ”Opalenie” i jego sąsiedztwie.

Cele szczegółowe: przywrócenie i utrzymanie właściwych dla rozwoju groszku wielkoprzylistkowego oraz innych gatunków chronionych warunków świetlnych i glebowych na obszarze około 8000 m2 poboczy drogi G000148 Opalenie - Mała Karczma wzdłuż granicy rezerwatu przyrody „Opalenie”.

Metody realizacji zadania:

Zadanie zostanie wykonane przez firmę zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych, posiadającą stosowne doświadczenie oraz sprzęt pozwalający na wykonanie zlecenia. Prace będą polegały na wykoszeniu ręcznie lub maszynowo roślinności zielnej z pasa o szerokości około 5m po obu stronach drogi, usunięcia podrostu drzew i krzewów oraz ewentualnej niezbędnej korekty koron drzew umożliwiając tym samym optymalne doświetlenie stanowisk roślin chronionych. Usunięcie skoszonej biomasy poza teren rezerwatu i pobocza po przeciwległej stronie drogi.

Planowana data rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania:

Planowane prace przygotowawcze – analiza rozmieszczenia roślin chronionych i cennych fragmentów zbiorowiska roślinnych rozpoczną się  01.06 i potrwają do 30.09.2020r., koszenie poboczy  01.10-30.11.2020r.

Wskaźniki (wymierne rezultaty i produkty projektu, np. powierzchnia w hektarach, liczba gatunków i ich stopień zagrożenia itp.):

Przywrócenie i utrzymanie właściwych dla rozwoju groszku wielkoprzylistkowego oraz innych gatunków chronionych warunków świetlnych i glebowych na obszarze około 8000 m2.

Niemierzalne efekty ekologiczne projektu:

Zachowanie siedlisk gatunków chronionych występujących w obrębie terenu objętego pielęgnacją. Niemierzalnym efektem jest również element edukacyjny, czyli podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy Gniew. Idea dbania o przyrodę  poprzez opiekę nad wartościowymi jej elementami przyczynia się do krzewienia odpowiedzialności społecznej za środowisko.

Planowana promocja oraz informacja o realizacji projektu i uzyskanych efektach ekologicznych zadania:

Realizacja przedsięwzięcia zostanie wypromowana na stronie internetowej urzędu, portalach społecznościowych oraz w lokalnej prasie. Ponadto w realizację działań promocyjno-informacyjnych zostanie zaangażowane Eko-Centrum Heliantus działające przy Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych Gniew. W ramach promocji projektu i jego efektów chcielibyśmy zachęcić lokalne placówki oświatowe do odwiedzin rezerwatu po udostępnionej ścieżce turystycznej i zorganizować zajęcia edukacyjne na temat form ochrony przyrody.

Wydruk ulotki o zasobach przyrodniczych gminy Gniew w tym o rezerwacie „Opalenie” i realizowanych tu zabiegach czynnej ochrony przyrody

  • całkowita wartość zadania – koszt kwalifikowany 11 000 zł
  • dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji 10 000 zł
  • wkład własny wnioskodawcy 1 000 zł

Rozliczenie końcowe zadania

  • całkowita wartość zadania – koszt kwalifikowany 10 000 zł
  • dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  w formie dotacji 9 091 zł
  • wkład własny wnioskodawcy 909 zł
Data publikacji: 2020-12-11 12:59
  • Logo WFOŚiGW

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.