Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Program Rodzina 500 plus - składanie wniosków od 1 kwietnia

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeśli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie to przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli chód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł.

Na drugie i każde kolejne dziecko nie uwzględnia się dochodu rodziny.

Świadczenie to przysługuje w kwocie 500,00 zł na dziecko w rodzinie.

Wnioski na świadczenie wychowawcze można pobrać:

 • w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie, osiedle Witosa 9, pokój nr 1,
 • na stronie internetowej www.mgops.gniew.pl,
 • w Referacie Społecznym Urzędu Miasta i Gminy Gniew,
 • we wszystkich szkołach na terenie gminy Gniew,
 • u sołtysów.

Składanie wniosków o świadczenie wychowawcze możliwe będzie od 1 kwietnia 2016 r.:

 • w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie, pokój nr 1 w następujących godzinach:
  - poniedziałek, wtorek, czwartek – od 8.00 do 14.00
  - środa – od 9.00. do 17.00
  - piątek -  od 8.00 do 13.00.
 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew w Referacie Społeczny

 oraz za pomocą:

 • Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl/ czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii.;
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń społecznych tzw. PUE;
 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. należy dołączyć:

 • dowody osobiste (do wglądu)
 • akt urodzenia dziecka, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • wyrok sądu o rozwodzie lub separacji, wyrok o alimentach, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dodatkowo należy załączyć także:

 • oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu  w 2014 r. (załącznik nr 2) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny (należy dołączyć: oświadczenie – załącznik nr 4 lub nakaz płatniczy  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w  ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 r., decyzje o uzyskanych stypendiach socjalnych, szkolnych i zasiłkach szkolnych, decyzje o świadczeniach pieniężnych wypłaconych w przypadku bezskuteczności alimentów, zaświadczenie od komornika sądowego o egzekucji alimentów w 2014 r.)                      
 • oświadczenia o rozliczaniu się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2014 r. (załącznik nr 3) wypełnione przez każdego pełnoletniego członka rodziny.

W przypadku utraty dochodu  w 2014 r. lub po tym roku do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę (np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie) /netto = przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne/.

W przypadku uzyskania dochodu w 2014 r. lub po tym roku  (należy dołączyć np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp.) oraz dokument potwierdzający jego wysokość (zaświadczenie). W przypadku uzyskania dochodu 2014 r. należy przedłożyć zaświadczenie z całego okresu zatrudnienia w 2014 r.  Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2014 r. wymagane jest zaświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Uzyskaniem dochodu jest: a) zakończenie urlopu wychowawczego b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia,  f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Data publikacji: 2016-03-14 09:59

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.