Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Ostatnia sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Gniewie

W środę, 17 października odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Gniewie. Przewodnicząca rady Walentyna Czapska podsumowała podczas spotkania pracę radnych. Sprawozdanie z mijającej kadencji przedstawiła też pokrótce burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska.

51 sesji, 401 uchwał

To liczby świadczące o ilości odbytych spotkań i podjętych uchwał przez radnych Rady Miejskiej w Gniewie w kadencji 2014-2018. Podsumowanie pracy samorządu w mijającej kadencji rozpoczęto od oceny stopnia realizacji uchwały Rady Miejskiej z 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działania Burmistrza na lata 2015-2018. Należy podkreślić, iż większość zadań ujętych w powyższym dokumencie została zrealizowana w mniejszym lub większym stopniu (aktualizacja kompleksowej oferty inwestycyjnej, wieloletniego programu rozwoju i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, współpraca w zakresie rozbudowy instalacji ciepłowniczej - szczególnie na Starym Mieście, rozbudowa bazy szkolnictwa podstawowego w Gniewie, intensyfikacja działań w zakresie pisania projektów i pozyskiwania środków finansowych, zwiększenie przejrzystości środków budżetowych). Niestety, pomimo wielu dyskusji, interpelacji i wniosków Rady nie przygotowano bardzo ważnego dokumentu, jakim jest program naprawy dróg gminnych, uwzględniającego fundusze zewnętrzne, współpracę z zarządcami dróg szczebla powiatowego i wojewódzkiego.

Starania o unijne fundusze

W 2014 r. weszliśmy w ostatni rok tzw. rozdania unijnego, stąd też prezentowana przez radnych konsekwencja w sprawie monitowania władzy wykonawczej w sięganiu po środki zewnętrzne na wykonanie zadań związanych z inwestycjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, drogowymi, oświatowymi czy rewitalizacją. Rok 2015 upłynął pod znakiem dyskusji o możliwościach budowy lub rozbudowy szkoły podstawowej nr 1 w Gniewie oraz kontynuacji rozpoczętych przez wiceburmistrza Wojciecha Szulca jeszcze w poprzedniej kadencji prac nad projektem rewitalizacji Starego Miasta. Tematami, które wielokrotnie przewijały się przez komisje i sesje rady były: rewitalizacja gniewskiej starówki, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, poprawa infrastruktury drogowej, rozbudowa szkoły podstawowej w Gniewie, ograniczanie niskiej emisji zwłaszcza na terenie Starego Miasta. Radni Rady Miejskiej dużo uwagi i czasu poświęcali możliwościom pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zaplanowanych inwestycji. Ponadto dyskutowano nad stanem ochrony przeciwpożarowej, programem funkcjonalno-użytkowym gospodarki ściekowej dla gminy Gniew, tematem partnerstwa publiczno-prywatnego, programem wspierania społecznego budownictwa czynszowego ze środków BGK. W 2016 r. przyjęto uchwałę o budżecie obywatelskim, który jest skutecznym narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. W tym też roku po raz pierwszy w ramach funduszu sołeckiego realizowane były inwestycje na terenach wiejskich.

Nowa organizacja oświaty

W 2017 r. podejmowano niezwykle trudne i ważne decyzje dotyczące przede wszystkim zmian organizacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, po wejściu w życie ustawy o systemie oświaty. Po wielu dyskusjach i debatach, także z udziałem rodziców i nauczycieli, zdecydowano o przekształceniu gniewskiego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Zgodnie z podjętymi uchwałami Gmina Gniew jest obecnie organem prowadzącym dla 5 szkół podstawowych. Należy zdawać sobie przy tym sprawę, że stan infrastruktury szkolnej w Gminie Gniew jest mocno zróżnicowany, co wiąże się z koniecznością podejmowania dalszych działań i przyjęcia rozwiązań dot. zapewnienia uczniom zwłaszcza z Piaseczna i Polskiego Gronowa właściwych warunków kształcenia i wychowania.
Radni zwracali także uwagę na rosnącą potrzebę powstania w mieście żłobka. Wskazywali przy tym na możliwości pozyskania środków na ten cel, co udało się osiągnąć w 2018 r.

250 pisemnych interpelacji

W kwietniu 2017 r. Radni przyjęli uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gniew. Zgodnie z § 52 tego dokumentu przebieg sesji jest utrwalany za pomocą urządzenia nagrywającego dźwięk i obraz, zaś plik z nagraniem umieszcza się na stronie http://bip.gniew.pl. Od listopada obrady są nagrywane przez Twoją Telewizję Morską. Powszechnym narzędziem kontrolno-interwencyjnym stosowanym przez radnych jest samorządowa instytucja interpelacji i zapytań. W minionej kadencji w formie pisemnej radni złożyli ich ok. 250. W liczbie tej nie są ujęte te interpelacje i zapytania, które zostały skierowane wprost do Burmistrza, z pominięciem biura rady. W większości dotyczyły one bieżącego utrzymania dróg, czystości, porządku i bezpieczeństwa, stanu oświetlenia, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, gospodarki ściekowej, rewitalizacji, rozbudowy szkoły podstawowej w Gniewie, dostosowania pomieszczeń szkolnych do wymogów określanych ustawą o systemie oświaty. W minionej kadencji powołano dwie doraźne komisje: statutową oraz ds. rozwoju oświaty. Działał także Klub Radnych Wiejskich. Radni pracowali również w organach powołanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew: Radzie Sportu, Zespołu ds. Rewitalizacji. Są również członkami Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Zadania dla następców

Obecna kadencja jest czasem intensywnej realizacji wielu projektów, na które pozyskano wielomilionowe środki zewnętrzne. To duży sukces naszego samorządu. Niemniej jednak niepokój radnych budzi niewykonanie wszystkich zaplanowanych inwestycji, przesuwanie terminu ich realizacji na kolejne lata, wydłużanie czasu wykonania zadań, niedostateczny nadzór nad trwającymi pracami. Nowemu samorządowi do kontynuacji i zakończenia przekazane zostają inwestycje związane z rewitalizacją Starego Miasta, rozbudową szkoły podstawowej, drugiego etapu drogi do Mikrostyku, budową PSZOK-u oraz sieci kanalizacyjnej Piaseczno – Jeleń – Tymawa.

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewie kończą życzenia Przewodniczącej Rady: Koleżankom i Kolegom Radnym, państwu Burmistrz, Pracownikom samorządowym serdecznie dziękuję za współpracę, życzliwość i pomoc w organizacji pracy Rady. Wszystkim Państwu życzę, by następna kadencja samorządu zaowocowała wieloma przedsięwzięciami spełniającymi oczekiwania mieszkańców Gminy Gniew.

Podsumowanie kadencji burmistrza

Swoje sprawozdanie z kadencji na sesji przedstawiła także burmistrz Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska. Obszerny dokument z dokonaniami gniewskiego samorządu minionej kadencji obejmował podsumowanie inwestycji gminnych, pracy w obszarze gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej, oświaty. W sprawozdaniu podsumowano także działania związane z bezpieczeństwem publicznym, informatyzacją magistratu, turystyką, kulturą i ze sportem, promocją gminy czy współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Z dokumentem zapoznać się można poniżej.

Data publikacji: 2018-10-26 09:38
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej
  • Ostatania sesja Rady Miejskiej

« wstecz

Dofinansowanie

  • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.