Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Projekt pn. Gniew – ludzie z charakterem realizowany jest przez Gminę Gniew w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew. Celem projektu jest reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew.

Działania podejmowane w ramach projektu są komplementarne z inwestycjami realizowanymi w projekcie pn. Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie w ramach poddziałania 8.1.2 RPO WP, który przewiduje m.in. modernizację budynków, w których świadczone będą usługi społeczne.

Projekt zakłada utworzenie:

 • Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach którego świadczone będzie m.in. wsparcie w zakresie porad prawnych i psychologicznych oraz warsztaty pedagogiczne, terapeutyczne i tematyczne,
 • placówki wsparcia dziennego z 20 miejscami dla dzieci i młodzieży, w ramach której organizowane będą zajęcia rozwojowe dla uczestników/uczestniczek, w tym warsztaty i akcje tematyczne.

W ramach w/w placówek zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług społecznych w gminie o 20.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2020 roku do 31.07.2022 roku.

Wartość projektu wynosi: 1 398 272 zł w tym: dofinansowanie 1 328 358,40 (środki europejskie 1 188 531,20 zł środki krajowe 139 827,20 zł) oraz wkład własny 69 913,60 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr RPPM.06.02.02-22-0013/17 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych.

W wyniku realizacji projektu „Gniew – ludzie z charakterem” na terenie miasta uruchomione zostało wsparcie dla mieszkańców, które realizowane będzie w okresie 24 m-cy od dnia zakończenia realizacji projektu tj. 01.08.2022 – 31.07.2024 w zakresie:

 1. Dla dzieci – Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formule mieszanej (Gniew, Plac Grunwaldzki 16/17).
 2. Dla osób dorosłych – Centrum Wsparcia Rodzin oferujące poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, poradnictwo prawne, dyżur terapeuty uzależnień, wsparcie trenera rodzin (Gniew, Plac Grunwaldzki 16/17).
 3. Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niesamodzielnych – realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wsparcie jest dla mieszkańców gminy bezpłatne. Chętnych zapraszamy do kontaktu z kadrą placówki i CWR od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 (Gniew, Plac Grunwaldzki 16/17) lub z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kto może skorzystać?

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany infrastrukturalnie obszar miasta Gniew, określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023.

Łącznie udział w projekcie weźmie ok. 70 osób:

 • ok. 40 osób dorosłych,
 • ok. 30 osób do 18 roku życia (dzieci i młodzieży).

Udział w projekcie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, dostępnym poniżej.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Każda osoba, biorąca udział w projekcie, ma możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, zgodnie z opracowaną wspólnie z personelem projektu Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

Możliwe formy wsparcia:

a) w ramach działalności Centrum Wsparcia Rodzin:

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
 • warsztaty z pedagogiem,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo z zakresu terapii uzależnień indywidualne i grupowe,
 • warsztaty tematyczne: umiejętności rodzicielskich, spędzania wolnego czasu, planowania i gospodarki budżetem domowym, udzielania pierwszej pomocy, komputerowe, profilaktyki zdrowia i higieny, budowy własnego wizerunku (np. kosmetyczka, fryzjer, wizażysta),
 • akcje integracyjne,
 • wyjazdy np. do teatru, kina, centrum naukowego, ogrodu zoologicznego,

b) w ramach działalności Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży:

 • zajęcia rozwojowe i animacyjne,
 • warsztaty tematyczne: umiejętności spędzania wolnego czasu, profilaktyki zdrowia i higieny, zdrowego odżywiania,
 • akcje tematyczne np. komputerowe, taneczne, ekologiczne, sportowe, artystyczne,

c) w ramach wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami:

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • inicjatywy integrujące w ramach wolontariatu opiekuńczego

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych form wsparcia, m.in. w zakresie sposobu ich organizacji, czasu trwania, dostępne są w placówkach:

 • biuro projektu - pl. Grunwaldzki 45, 83-140 Gniew
 • świetlica ‒ placówka wsparcia dziennego  - pl. Grunwaldzki 16/17,  83-140 Gniew

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Data publikacji: 2018-03-19 15:08

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.