Miasto i Gmina Gniew

Treść strony

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, który ma na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub też orzeczenie równoważne. Takie uczestnictwo może zostać dofinansowane ze środków PFRON. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby, w przypadku Powiatu Tczewskiego do PCPR w Tczewie.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć wraz z wnioskiem:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.   

Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. Wniosek o dofinansowanie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych. W przypadku osoby bezdomnej, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej lub osoby niepełnosprawnej pozostającej pod opieką wniosek o dofinansowanie należy złożyć w PCPR właściwym dla miejsca pobytu.

Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia (dodatkowo w piśmie tym zawarta jest informacja dotycząca wysokości przyznanego dofinansowania lub też uzasadnienie odmowy jego przyznania). Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące. 

Rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów prowadzi wojewoda - wpisy do tego rejestru dokonywane są na okres 3 lat po spełnieniu przez organizatora lub ośrodek określonych warunków. Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów znajdują się  na stronie Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych. Niniejsza strona umożliwia wyszukanie ośrodków lub organizatorów według kryteriów (np. rodzaju turnusu, rodzaju dysfunkcji, adresu). 

Dofinansowanie ze środków PFRON można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Czas trwania turnusów rehabilitacyjnych wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy organizowane są wyłącznie na terenie karaju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. 

Program turnusu: 

 • rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych,
 •  rodzaje zajęć kulturalno - oświatowych i sportowo - rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych,
 • kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.

Organizator turnusu jest obowiązany do:

1) zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie,

2) opracowania i realizacji programu turnusu,

3) udostępnienia właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie: 

a) nazwę ośrodków i miejscowości, w której będą odbywały się turnusy,

b) daty rozpoczęcia i zakończenia turnusów,

c) warunki pobytu w ośrodku, w którym organizuje się turnusy,

d) program turnusu,

e) koszt uczestnictwa w turnusie.

4) przesłanie do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporzadzonej odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON,

5) przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat. 

Ogólne warunki ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego:

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

1) lekarz prowadzący wypełni odpowiedni wniosek,

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel,

3) wybierze ośrodek, który posiada wpis do specjalnego rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem gdy turnus organizowany jest w formie niestacjonarnej,

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada również odpowiedni wpis do rejestru,

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,

6) nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

7) spełni kryterium dochodowe(tj. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 

- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia tych kwot, kwotę dofinansowania pomiejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Z wyjątkiem, kiedy osoba niepełnosprawna znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, dofiansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomiejszenia kwot dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwoty dochodu). 

Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej przekazana jest na rachunek bankowy organizatora turnusu. 

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne należy przedstawić podczas pierwszego badania zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Dodatkowo należy pamiętać, że osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna pod warunkiem, że:

1) lekarz wypisując wniosek uzasadni konieczność pobytu opiekuna,

2) opiekun:

a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

c) ukończył 18 lat lub

d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.  

Należy pamiętać, iż z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

 1. o zaliczeniu  - przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia
 4. orzeczenie równoważne 
 5. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. 

Wysokość dofinansowania

 Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnejm w wieku 16 - 24 lat uczącej się i nie pracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie to może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku uzasadniającym szczególnie trudną sytuację życiową. Natomiast podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić tylko wtedy, gdy opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepłnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w tym zakresie, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania, albo też przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o wyborze turnusu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza, czy:

 1. wybrany przez osobę niepłnosprawną ośrodek i organizator posiadają aktualny wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu,
 2. ośrodek, w którym odbędzie się turnus, jest uprawniony do przyjmowania osób niepłnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami,
 3. organizator jest uprawniony do organizowania turnusu wybranego przez osobę niepłnosprawną z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Należy pamiętać, iż:

 • Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepłnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 • Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwości realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nieskorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
 • Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
 • PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 • Ze środków PFRON nie może być dofinasowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub kosztu pobytu jej opiekuna.
 • Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosrawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 • W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, to osoba niepełnosprawna oraz opiekun ponoszą koszty pobytu na tym turnusie.
 • PCPR - y zobowiązane są do udzielenia osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpis do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Wzory wniosków do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie lub w dziale "Dokumenty do pobrania" na naszej stronie.

 

Data publikacji: 2016-02-17 11:24

« wstecz

Dofinansowanie

 • MAC

Strona sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w ramach konkursu na budowę strony internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data publikacji: 2015-12-14 12:15

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacja urzędu na mapie
Fotokod - wizytówka Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Urząd Miasta i Gminy Gniew
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
pon., wt., czw. 7.30-15.30
śr. 7.30-17.00
pt. 7.30-14.00
tel. 58 530 79 19;
fax 58 530 79 40
e-mail: sekretariat@gniew.pl
DANE DO FAKTURY
Gmina Gniew
NIP 593 10 05 516
REGON 191675296

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /34gu04waml/skrytka

Referaty UMiG Gniew

Informator teleadresowy

Data publikacji: 2015-09-03 15:11

SOZP

Projekty finansowane z Unii Europejskiej

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.